Bewindvoering - MentoCure
16886
page-template-default,page,page-id-16886,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Bewindvoering

Wanneer komt u in aanmerking voor een bewindvoerder?

Bewindvoering is bedoeld voor meerderjarige mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Deze situatie kan zich voordoen wanneer men lichamelijk en/of geestelijk niet in staat is zijn eigen financiële belangen te behartigen, of wanneer er sprake is van verkwisting of problematische schulden.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder voorkomt door beschermingsbewind dat iemand misbruik maakt van uw persoonlijke, fysieke of mentale situatie. De bewindvoerder zal na inventarisatie van uw financiële situatie uw financiële huishouding beheren. Tevens zorgt de bewindvoerder ervoor dat uw vaste lasten worden betaald, de juiste toeslagen worden ontvangen en uw belastingaangifte voor u wordt gedaan. Het aanvragen van (bijzondere) bijstand, toeslagen of een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen ook onderdeel zijn van de werkzaamheden van de bewindvoerder. Daarnaast voorkomt de bewindvoerder u ongeoorloofde uitgaven doet die u mogelijkerwijs in financiële problemen kunnen brengen.

Wanneer er in uw financiële situatie schulden of betalingsachterstanden zijn ontstaan, en uw draagkracht is groot genoeg, worden er betalingsregelingen afgesloten met schuldeisers. Op die manier krijgt u weer een gezonde financiële stabiele situatie. Wanneer er draagkracht ontbreekt om uw schulden zelfstandig af te betalen zal de bewindvoerder onderzoeken of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een schuldhulpverleningstraject (hierna: SHV traject) bij uw gemeente. Vaak is aanmelding voor het SHV traject mogelijk. Wanneer er obstakels zijn die het SHV traject op dat moment onmogelijk maken, zullen de benodigde stappen worden ondernomen zodat u alsnog in aanmerking komt voor het SHV traject.

Wie kan de aanvraag doen voor een bewindvoerder?

De aanvraag voor bewindvoering kan worden gedaan door de cliënt zelf. Wij zien vaak dat de cliënt zelf moeite heeft met het feit dat het niet lukt om zijn eigen financiën te beheren. De stap om beschermingsbewind aan te vragen is dan ook groot. Dit is een van de redenen waarom ook een partner/familielid in de vierde graad bewindvoering kan aanvragen. Tevens kunnen betrokken (zorg) instelling(en) bewindvoering aanvragen.

Hoe verloopt het traject?

U kunt via het contactformulier op deze website, per e-mail of telefonisch contact met u opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek wordt bekeken of het klikt tussen de (beoogd) bewindvoerder en de mogelijke cliënt. In dit kennismakingsgesprek wordt onder andere uitgebreid besproken wat de bewindvoerder voor u kan betekenen. De bewindvoerder zal wanneer er een klik is, het traject begeleiden met betrekking tot de aanvraagformulieren. Deze formulieren worden naar de kantonrechter verstuurd. In overleg met cliënt wordt er tevens een plan van aanpak voor het bewind opgesteld waarin de wensen van cliënt worden opgenomen en besproken. Hierna krijgt u een brief thuis gestuurd van de rechtbank. In deze brief wordt u opgeroepen om naar de zitting te komen waar uw verzoekschrift wordt behandeld. Naar deze zitting komt ook uw beoogd bewindvoerder. Concreet houdt dit in dat de kantonrechter tijd voor uw vrijmaakt om uw persoonlijke situatie te bespreken. De kantonrechter beslist naar aanleiding van deze zitting vaak al op de zitting of bewindvoering gepast is in uw situatie. Wanneer de kantonrechter de bewindvoering toewijst wordt dit vastgelegd in een beschikking. Wanneer deze beschikking door MentoCure wordt ontvangen vangt het bewind aan. In de eerste drie maanden dat u onder bewind staat maakt uw bewindvoerder een boedelbeschrijving op. deze boedelbeschrijving is een staat van uw inkomsten en uitgaven op het moment dat u onder bewind kwam te staan. Dit stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank toe. Tevens stuurt de bewindvoerder ter controle jaarlijks uw rekening en verantwoording toe naar de rechtbank. Wanneer dit mogelijk is, zal de rekening en verantwoording alvorens deze verstuurd wordt naar de rechtbank, besproken worden met de cliënt.

Wat kost een bewindvoerder?

Met betrekking tot de kosten en de vergoeding zijn er richtlijnen vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (het LOVCK). Deze kosten kunnen jaarlijks worden aangepast. Wanneer de cliënt genoeg draagkracht heeft zullen de kosten voor de bewindvoerder worden betaald door de cliënt zelf. In geval van te weinig draagkracht kan de bewindvoerder, bij de gemeente waar cliënt woonachtig is,  een beroep doen op bijzondere bijstand.

Telefonische spreekuurtijden en contactmogelijkheden

MentoCure heeft vier dagen per week vaste telefonische spreekuurtijden voor cliënten. Wanneer uw bewindvoerder tijdens de spreekuurtijden telefonisch in gesprek is kunt u altijd een voicemail inspreken. In dat geval wordt er getracht diezelfde dag nog contact met u op te nemen. Wanneer men buiten spreekuurtijden belt kan men een voicemail inspreken. Tevens kan men altijd een e-mail sturen. Doorgaans is er buiten de spreekuurtijden een reactietermijn van twee werkdagen. In geval van noodgevallen zal er vanzelfsprekend altijd zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of zijn er nog zaken onduidelijk voor u? Twijfelt u nog of bewindvoering geschikt is voor u? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.