Disclaimer - MentoCure
17067
page-template-default,page,page-id-17067,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.mentocure.nl. Met het bezoeken van onze website en het eventuele gebruik van de informatie die op onze website staat vermeldt, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Beperkte aansprakelijkheid bij het gebruik van onze website

De informatie die u aantreft op onze website is uitsluitend te beschouwen als algemene informatie. Hierdoor kunt u geen rechten aan de informatie op onze website ontlenen. MentoCure heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en in het onderhoud van onze website. Desondanks kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die u aantreft op onze website. MentoCure kan u tevens niet de garantie geven dat de website en de inlogomgeving van SmartFMS ten alle tijde foutloos en ononderbroken op de juiste manier zal functioneren. MentoCure wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot juistheid, volledigheid, eventuele virussen op de website en/of server, actualiteit van de informatie die u aantreft op de website en het gebruik, ofwel het ongestoord gebruik,  van de website www.mentocure.nl uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden en links naar andere websites

MentoCure hanteert in beginsel niet de mogelijkheid dat er links naar websites van derden worden weergeven op www.mentocure.nl in de vorm van reclame. Wel hebben wij een link geplaatst naar het sociale netwerk van Facebook waar u wordt doorverwezen naar e Facebookpagina van MentoCure. Deze link suggereert geenszins enige relatie met het sociale netwerk en deze link hebben wij enkel op de website opgenomen ter bevordering van onze dienstverlening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dit sociale netwerk en wijzen alle aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk van de hand. Tevens kan het voorkomen dat wij een link op onze pagina vermelden ten behoeve van de juiste bronvermelding. Hierbij kunt u denken aan de vindplaats van rechtspraak waarnaar wordt verwezen. Wanneer u  een link aantreft aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze links/website waarnaar is verwezen. Het gebruik van een dergelijke link is altijd voor eigen risico. MentoCure heeft de mogelijke link op geen enkele manier beoordeeld of gecontroleerd.

 

Auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de informatie op de website

MentoCure behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op www.mentocure.nl aangeboden informatie. Onder deze aangeboden informatie vallen alle teksten, grafisch materiaal en gebruikte logo’s. Het design van de website is gemaakt door Dorff Design B.V. MentoCure geeft geen toestemming om informatie op de website www.mentocure.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Wanneer u dit toch wilt zult u voorafgaand schriftelijke toestemming aan MentoCure dienen te vragen. Na toestemming eisen wij dat u dat u altijd de juiste bronvermelding hanteert. MentoCure staat wel toe dat u voor eigen persoonlijk gebruik de informatie van deze website wilt afdrukken of wilt downloaden. Het is tevens mogelijk dat er  naar rechtspraak op de website of in de blog wordt verwezen. Op deze publicaties rust geen auteursrecht. Wij citeren in dat geval naar deze rechtspraak en hanteren hierbij de juiste bronvermelding zodat u de jurisprudentie kunt raadplegen op de originele vindplaats.

 

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat MentoCure de website en de daarbij behorende aangeboden informatie en tevens deze disclaimer zal wijzigen. Van eventuele wijzigingen worden vooraf geen aankondigingen gedaan. Wij adviseren u daarom ook na te gaan of de tekst op de website en op in deze disclaimer is gewijzigd.

 

Beveiligingsproblemen of zwakke plekken in het systeem

Het is mogelijk dat er op enig moment een zwakke plek ontstaat in een van onze systemen. Als u een beveiligingsprobleem ontdekt verzoeken wij u deze zo snel mogelijk aan ons te melden. Hierdoor kunnen wij zo snel mogelijk passende maatregelen treffen. U kunt uw bevindingen e-mailen naar info@mentocure.nl. Wanneer u een melding maakt over een zwakke plek op onze website zullen wij dit als volgt aanpakken:

  1. als u geen misbruik heeft gemaakt van uw ontdekking verbinden wij geen juridische consequenties aan uw melding.
  2. MentoCure behandelt uw melding strikt vertrouwelijk. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.
  3. MentoCure stelt alles in het werk om zo snel mogelijk de zwakke plek op te lossen.

 

Misbruik van uw ontdekking

Als u een zwakke plek in ons systeem detecteert verzoeken wij u hier geen misbruik van te maken. Enig misbruik kan bijvoorbeeld bestaan uit het plaatsen van malware, het wijzigen van informatie op onze website, enige veranderingen aan te brengen in ons systeem, toegang te verkrijgen tot het systeem of andere veranderingen/wijzigingen aan te brengen die nadelig zijn voor onze website. Wanneer u toch besluit om misbruik te maken van uw bevindingen zullen wij besluiten gepaste juridische stappen tegen u te ondernemen.

 

Privacy

Ten aanzien van uw privacy verwijzen wij u graag naar de privacybepalingen opgenomen op onze website onder ‘contact’.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de daarbij behorende disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of die in verband staan met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter in Nederland.

 

Vragen en contact

Wanneer u vragen heeft of twijfelt over uw rechten op de door ons aangeboden informatie op de website, u de informatie niet voor persoonlijke doeleinden wilt gebruiken of heeft u vragen naar aanleiding van het in deze disclaimer opgenomen informatie dan verzoeken wij u contact op te nemen met MentoCure. Dit kunt u doen door ons te e-mailen via info@mentocure.nl o.v.v. ‘disclaimer website’.