Privacybepaling - MentoCure
14833
page-template-default,page,page-id-14833,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Privacybepaling

Privacybepaling

Beste cliënt,

In dit document geven wij u de nodige informatie hoe MentoCure omgaat met uw persoonlijke gegevens die wij in het kader van onze werkzaamheden hebben verzameld of zullen ontvangen.

De privacybepaling en de hierbij behorende verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle persoonsgegevens die MentoCure verwerkt van haar cliënten. Indien u cliënt wordt van MentoCure, of om een andere reden persoonsgegevens aan MentoCure verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de privacybepaling te verwerken. Wij adviseren u om deze bepaling goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.  Wanneer er wijzigingen plaatsvinden binnen de bepaling zullen deze via de website www.mentocure.nl bekend worden gemaakt. Wij adviseren u daarom om regelmatig de privacybepaling te bekijken.

MentoCure gaat zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die worden ontvangen wordt altijd zorgvuldig omgegaan. MentoCure heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat (onbevoegde) derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. In deze bepaling wordt hier nadere uitleg over gegeven aan u zodat u hier meer inzicht in krijgt. Deze privacybepaling omvat tevens:

 1. De voorbeeldbrief “verwijderen van persoonsgegevens”;
 2. De verklaring “verwijdering van gegevens”.

In de verklaring wordt besproken waarom uw toestemming nodig is voor het verwerken van uw gegevens. Derhalve wordt eerst uitgelegd wanneer en welke persoonsgegevens door MentoCure worden verwerkt. Tevens komen uw rechten als cliënt aan de orde met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

U kunt MentoCure telefonisch bereiken op spreekuurtijden van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. U kunt met uw toegewezen contactpersoon contact opnemen via:

 1. Telefoonnummer mevrouw A. (Ank) Kleijn: 06- 57 09 50 12.
 2. Telefoonnummer mevrouw mr. A.J. (Janet) Kleijn: 06- 83 95 17 43.

Wanneer u een e-mail wilt versturen kunt u de e-mail versturen naar het algemene e-mailadres: info@mentocure.nl of naar het persoonlijke e-mailadres van uw toegewezen contactpersoon:

 1. E-mailadres mevrouw A. (Ank) Kleijn: a@mentocure.nl
 2. E-mailadres mevrouw mr. A.J. (Janet) Kleijn: aj@mentocure.nl

Op de website www.mentocure.nl kunt u ook aanvullende informatie vinden over het kantoor. Via de website heeft u ook de mogelijkheid om contact te leggen middels het contactformulier.

Tevens kunt u correspondentie zenden naar:

MentoCure

Postbus 119

2260 AC Leidschendam.

Dienstverlening

U bent cliënt van MentoCure. Dit betekent dat de rechtbank in een beschikking heeft geoordeeld dat u een bewindvoerder, mentor of beiden nodig heeft die uw belangen behartigt. De redenen waarom u een bewindvoerder of mentor nodig heeft kunnen uiteenlopend zijn. Het verwerken van persoonsgegevens is vaak noodzakelijk zodat de bewindvoerder of mentor beter in kan spelen op uw persoonlijke situatie. Het verwerken van persoonsgegevens is soms ook noodzakelijk omdat MentoCure hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Uw persoonsgegevens

Om uw belangen op de juiste manier te behartigen is MentoCure genoodzaakt en verplicht op grond van Nederlandse wet- en regelgeving om verschillende persoonsgegevens op te vragen en te archiveren van cliënten.[1] Bij bewindvoering is er ook sprake van archivering van financiële gegevens. Wanneer u enkel onder mentoraat staat zullen er geen financiële gegevens worden gearchiveerd van de cliënt. Daarnaast kan het ook afhankelijk zijn van de situatie waarin de cliënt zich bevindt, dat bepaalde stukken ontbreken, niet nodig zijn of helemaal niet van toepassing zijn op de cliënt zijn situatie. Vanzelfsprekend worden deze stukken dan ook niet voor die cliënt gearchiveerd. Vaak zal het afhangen van de specifieke omstandigheden en het specifieke geval welke gegevens van toepassing zijn en daarom worden gearchiveerd. Met hetgeen hierboven besproken, is het mogelijk dat de volgende gegevens, hieronder opgenomen in alfabetische volgorde, van de cliënt worden gearchiveerd:

 1. aanvraag bijzondere bijstand, toeslagen (zorg/huur) of kwijtschelding bij lage inkomens;
 2. bankrekeningnummer(s) van de cliënt;
 3. belastingaangiften;
 4. beschikking rechtbank;
 5. betaling van vaste lasten en leefgelden;
 6. boedelbeschrijving en beschrijving vermogensbestanddelen;
 7. contactgegevens van de cliënt;
 8. contactmomenten die de bewindvoerder of mentor heeft met de cliënt, dan wel een aantekening over het uitblijven van contact;
 9. correspondentie en vastlegging contactmomenten met cliënt, waaronder klachten;
 10. correspondentie met derden, waaronder schuldeisers;
 11. documenten die de vermogenstoestand van de cliënt betreffen;
 12. documenten die de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt betreffen en vastlegging en uitvoering van de gemaakte afspraken en opdrachten voor de cliënt;
 13. (eind)rekening en verantwoording goedgekeurd (wanneer mogelijk) door cliënt en kantonrechter;
 14. extra uitgaven en aflossingen van schulden;
 15. geactualiseerde inkomensgegevens;
 16. geactualiseerde berekening beslagvrije voet, wanneer er sprake is van beslaglegging;
 17. geactualiseerd budgetplan;
 18. gehanteerde tarieven;
 19. getekende reglementen van MentoCure;
 20. huwelijkse staat;
 21. inhoudelijke verslaglegging in het dossier van cliënt;
 22. jaarlijks terugkerende rekening en verantwoording met goedkeuring door kantonrechter of ondertekening door rechthebbende (indien van toepassing);
 23. kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 24. melding handelsregister bij een onderneming;
 25. melding kadaster bij registergoederen;
 26. plan van aanpak getekend door de cliënt (als niet ondertekend/aanwezig: de reden waarom);
 27. eventuele aanvullingen op het plan van aanpak en nagekomen planafspraken;
 28. reden wanneer inkomensvoorzieningen niet (kunnen) worden benut;
 29. schriftelijke vastlegging intakegesprek;
 30. schuldhulpregelingen en correspondentie hierover;
 31. wensen en geloofsovertuiging van de cliënt en gemaakte afspraken over contactmomenten;
 32. polis zorgverzekering, polissen aansprakelijkheidsverzekering en andere gezien de omstandigheden noodzakelijke verzekeringen;
 33. overige stukken welke niet zijn genoemd en worden verlangd te archiveren volgens het Accountantsprotocol Kwaliteitseisen CBM of de kwaliteitsverordening BPBI van het geldende jaar die in het belang zijn voor cliënt om te archiveren.

 Wat doet MentoCure met uw gegevens

Bij bewindvoering zal MentoCure de gegevens gebruiken om een overzicht te krijgen in de financiële gegevens van de cliënt. MentoCure dient dit overzicht ook als boedelbeschrijving in te dienen bij de rechtbank. Om inzicht te verkrijgen in de situatie van cliënt zal een begroting worden opgesteld. Hiervoor dient er inzicht te zijn in de vaste lasten, de inkomsten en de uitgaven van de cliënt. Wanneer sprake is van een problematisch schuldenbewind zal een schuldeninventarisatie gemaakt worden. Hierom dient MentoCure gegevens op te vragen met betrekking tot deze schulden. Jaarlijks legt MentoCure verantwoording af aan de rechtbank middels een rekening en verantwoording. Wanneer het bewind eindigt zal een eindrekening en verantwoording worden opgemaakt. De rekening en verantwoording omvat de uitgaven en inkomsten op alle (bij MentoCure bekende) rekeningen van de cliënt. De rechtbank controleert deze (eind) rekening en verantwoording.

Bij mentorschap zullen documenten worden opgeslagen met betrekking tot verpleging, verzorging, de geloofsovertuiging of behandeling van de cliënt. Vaak is dit nodig om de cliënt zijn belangen op de juiste manier te behartigen. Doordat de mentor inzicht heeft in de persoonlijke situatie van de cliënt kan de mentor hierop anticiperen. Tevens zullen (wanneer de cliënt deze heeft uitgesproken) zijn wensen worden gearchiveerd. Zo weet MentoCure precies wat de cliënt wenst zodat hier op de juiste manier kan worden afgestemd. Jaarlijks of wanneer het mentoraat eindigt zal er een mentorschapsrapportage worden verzonden aan de rechtbank.

Verstrekken van gegevens aan derden

Als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van het bewind of het mentoraat kan informatie worden verstrekt aan en ontvangen worden van andere partijen. Dit betekent dat MentoCure gegevens van u naar instanties kan doorzenden of kan ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er voor een cliënt een aanvraag gedaan wordt bij de gemeente voor bijzondere bijstand. In dat geval zal een kopie van de polis van de zorgverzekering mee worden gestuurd. Daarnaast kan er door zorginstellingen waar de cliënt verblijft om een kopie van het identiteitsbewijs worden gevraagd. Zo kunnen ook gegevens worden verstuurd naar organisaties zodat belangen van de cliënt op de juiste manier kunnen worden gediend. Hier kan gedacht worden aan een situatie waarin de cliënt problematische schulden heeft en de VTLB aan een beslaglegger/deurwaarder moet worden verzonden. Gegevens van de cliënt worden enkel aan derden verstrekt wanneer dit in het belang is van de cliënt. Het is daarnaast misschien fijn om te weten dat elke organisatie en ondernemer vanaf 25 mei 2018 aan de AVG dient te voldoen. Dit betekent dat ook derden die gegevens van u ontvangen uw privacy uw privacy moeten waarborgen.

Hoe archiveert MentoCure uw gegevens

MentoCure ontvangt uw gegevens van verschillende instellingen en/of organisaties. Deze gegevens ontvangt MentoCure per e-mail, telefonisch of per postadres. MentoCure verwerkt digitale gegevens direct in het programma SmartFms. Het programma van SmartFMS is beveiligd en uw gegevens worden opgeslagen in de cloud. SmartFMS dient zich ook aan de AVG te houden en dit is ook opgenomen in hun algemene voorwaarden.

Het kan ook voorkomen dat MentoCure gegevens ontvangt die nog niet digitaal zijn. Dit zal het geval kunnen zijn wanneer de cliënt tijdens een contactmoment gegevens of correspondentie meegeeft aan de bewindvoerder of mentor.  In dat geval worden de gegevens zo snel mogelijk, doch binnen twee werkdagen, gescand en daarna opgeslagen in SmartFMS. De papieren gegevens worden daarna direct vernietigd door de shredder. Het kan natuurlijk zo zijn dat de cliënt aangeeft dat hij de gegevens zelf wil bewaren. In dat geval zullen de stukken worden geretourneerd aan de cliënt. Dit werkproces is niet alleen milieuvriendelijk maar zorgt er ook voor dat er volledig paperless gewerkt wordt. Doordat er geen papieren dossiers op kantoor aanwezig zijn wordt uw privacy nog beter beschermd.

Geheimhoudingsverklaring

Elke medewerker werkzaam bij MentoCure is een geheimhoudingsverklaring met MentoCure aangegaan. Hierdoor waarborgt MentoCure dat uw gegevens niet worden verspreid door (mogelijke) medewerkers of stagiair(e)s/vrijwilligers.

Beveiliging en datalek

MentoCure heeft passende maatregelen genomen om het beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de verwerkingsdoeleinden. Naast de geheimhoudingsverklaring, wordt er  gewerkt met het beveiligde programma SmartFMS. Dit programma is alleen te gebruiken door MentoCure nu SmartFMS een beveiligde omgeving aanbiedt. Tot SmartFMS kan enkel toegang worden verkregen door middel van een meerfactorauthenticatie. Tevens hebben de computers van MentoCure beveiligingssoftware, zijn zij gestationeerd in een afgesloten ruimte en worden deze computers nog extra beveiligd doordat zij automatisch zijn versleuteld. Tevens wordt er niet gewerkt met een automatische login tot het datasysteem. MentoCure heeft naast de bovenstaande maatregelen zelf intern een protocol beschreven hoe er bij MentoCure omgegaan dient te worden met betrekking tot informatiebeveiliging. De website van MentoCure is beveiligd met een SSL-beveiliging. Daarnaast treft men ook een cookiemelding, een melding gegevensverzameling en de privacyverklaring aan op de website. Wanneer het contactformulier wordt ingevuld, wordt dit direct naar de e-mail van MentoCure verzonden. Wel vragen wij bij het versturen van persoonlijke informatie altijd of de cliënt de gegevens direct naar MentoCure wil e-mailen en dit niet via het contactformulier wil doen. Het contactformulier is enkel voor algemene vragen bedoelt.

Het inloggen in SmartFMS voor cliënten werkt ook via een meerfactorauthenticatie. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden nooit in dezelfde correspondentie aan u verzonden. Daarnaast dient u het bij MentoCure bekende e-mailadres in te vullen voordat u toegang krijgt. U kunt altijd een nieuwe gebruikersnaam en/of wachtwoord aanvragen bij MentoCure. Wanneer u zelf het idee hebt dat iemand uw gebruikersnaam en/of wachtwoord heeft kunt u ook altijd aan ons vragen om uw toegang (tijdelijk) te blokkeren. Hierna kan een nieuw account worden aangemaakt.

MentoCure hanteert een Facebooksite. Op deze Facebooksite worden enkel incidenteel informatieve berichten geplaatst. MentoCure gebruikt persoonsgegevens van cliënten nooit op Social Media.

E-mailberichten bevatten standaard een disclaimer die meegestuurd wordt bij elke e-mail. In de disclaimer is de volgende tekst opgenomen:

Het is mogelijk dat de naar u verzonden e-mail (inclusies alle bijlagen) vertrouwelijke informatie bevat. Als dit bericht niet voor uw bestemd is, verzoeken wij u MentoCure te informeren en het bericht direct te wissen zonder dat u de inhoud (inclusief de bijlagen) leest van het bericht. Het is nimmer toegestaan om dit bericht in zijn geheel of een gedeelte hiervan zonder toestemming van MentoCure te gebruiken of te verspreiden. Bij voorbaat dank.

Nu MentoCure geen bezoekadres heeft hoeft u niet bang te zijn dat anderen gebruik maken van het netwerk. De wifi is beveiligd en wordt enkel gebruikt door MentoCure. We hebben ook nagedacht over telefonische apparaten, wifi en de mogelijkheid dat er via die wijze inbreuk kan worden gemaakt op uw privacy. Dit betekent dat de mobiele apparaten niet automatisch verbinding maken met (openbare) wifi hotspots, maar via het onbeperkte internetaanbod van de provider waarmee MentoCure een overeenkomst heeft gesloten.

Stel nu dat het toch voorkomt dat een datalek plaatsvindt? In dat geval zal MentoCure binnen tweeënzeventig uur nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld, de autoriteit informeren. Dit hoeft MentoCure niet te doen wanneer er aangetoond kan worden dat het onwaarschijnlijk is dat er door de inbreuk risico’s voor de cliënt zijn ontstaan.

Wat zijn uw rechten

Zoals u ook in de werkprocessen heeft kunnen lezen stimuleert MentoCure de zelfredzaamheid van cliënten. Uiteindelijk heeft u het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u ook nog andere rechten. Deze rechten zijn hieronder voor uw uiteengezet:

 1. U heeft als cliënt het recht om te weten dat MentoCure gegevens verwerkt en welke gegevens van u worden verwerkt. U mag om deze reden altijd om een overzicht vragen van al uw persoonsgegevens die MentoCure heeft verwerkt in haar administratie om uw belangen te behartigen. MentoCure zal in dat geval eerst vaststellen dat degene die om inzage vraagt ook daadwerkelijk de cliënt zelf is. Dit dient MentoCure vast te stellen zodat datalekken worden voorkomen. Aan het verstrekken van dit overzicht zijn geen verdere kosten verbonden.
 2. U mag altijd om een correctie vragen wanneer u meent dat de persoonsgegevens incorrect zijn verwerkt in de administratie. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als u meent dat er onjuiste informatie is aangeleverd door een instantie. In dat geval vragen wij u dit te melden bij MentoCure. Op die manier kunnen wij nog beter ons werk doen. Dit stellen wij dan ook zeer zeker op prijs!
 3. De cliënt mag altijd vragen om zijn eigen persoonsgegevens. In dat geval zal MentoCure de persoonsgegevens verstrekken. MentoCure is echter niet gehouden om het gehele dossier aan de cliënt over te dragen.[2]
 4. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons altijd verzoeken deze gegevens te verwijderen. U kunt in dit geval gebruik maken van de bijgevoegde voorbeeldbrief “verwijderen van persoonsgegevens”. Deze brief kunt u via de hier bovenstaande kanalen beschreven onder de contactgegevens versturen. Zie hiervoor ook de informatie opgenomen onder “bewaartermijn”.

 Bewaartermijn en het wissen van gegevens

MentoCure is aangesloten bij de BPBI. De BPBI is de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. De BPBI werkt met een kwaliteitsverordening waar MentoCure zich aan dient te houden. MentoCure dient bij bewindvoering het dossier minimaal zeven jaar  te bewaren en bij mentorschap is de bewaartermijn minimaal vijf jaar. Uw gegevens worden daarom ook minimaal zeven jaar of vijf jaar door ons bewaart. Deze termijn gaat in nadat het dossier is gesloten. Sluiting van dossier kan voorkomen in gevallen dat het bewind of het mentoraat is opgeheven door de rechtbank of doordat de bewindvoerder/mentor of cliënt is overleden. Het kan ook voorkomen dat iemand een andere bewindvoerder of mentor heeft gevonden en MentoCure van zijn verantwoordelijkheden als bewindvoerder of mentor door de rechter wordt ontslagen.

Na deze termijn zullen uw gegevens vanzelfsprekend op verantwoorde wijze worden vernietigd nu zij niet langer nodig zijn voor het doel. Wilt u dat uw gegevens (eerder) worden verwijderd? Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door middel van de bijgevoegde voorbeeldbrief “verwijderen of correctie van persoonsgegevens”. Tevens dient u de bijgevoegde verklaring “verwijdering van gegevens” te ondertekenen. In dat geval zal MentoCure er alles aan doen om u hierin bij te staan. Wanneer u de brief en de verklaring heeft ingestuurd zal MentoCure contact opnemen met de BPBI en na overleg met de BPBI zal er een terugkoppeling worden gegeven of MentoCure uw persoonsgegevens eerder mag en kan verwijderen. Hierbij zullen dezelfde termijnen in acht worden genomen zoals benoemd in de klachtenregeling van MentoCure.

Wanneer er overgegaan wordt tot het wissen van uw gegevens worden de gegevens uit het digitale programma SmartFMS en van een eventuele extra back up verwijderd. Hierdoor weet u zeker dat MentoCure geen persoonsgegevens meer van u in bezit heeft. Wanneer u aan MentoCure het verzoek heeft gedaan om de gegevens te wissen wordt het lastig voor MentoCure om zich nog te verweren in het geval u in de toekomst MentoCure aansprakelijk zou stellen. Simpelweg omdat MentoCure uw gegevens niet meer heeft. Hierom wordt er bij een verzoek tot het wissen van gegevens altijd een verklaring gevraagd aan de cliënt waarin wordt afgezien van aansprakelijkheidsstelling van MentoCure in de toekomst.

Wat is de situatie indien u MentoCure bepaalde informatie niet geeft of MentoCure beperkt in het gebruik?

U heeft een bewindvoerder, een mentor of beide wanneer u cliënt bent bij MentoCure. Om uw belangen op de juiste manier te behartigen dient uw bewindvoerder of mentor te beschikken over alle relevante informatie. Wanneer deze relevante informatie ontbreekt kan de bewindvoerder of de mentor beperkt worden in het adequaat uitvoeren van de werkzaamheden.

Wanneer u bepaalt dat u persoonlijke informatie niet wenst te verstrekken of beperkingen oplegt in het gebruik van deze informatie kan de bewindvoerder of de mentor uw belangen niet (ten volle) behartigen. De bewindvoerder of mentor zal in dat geval u ook wijzen op de (mogelijke) consequenties die (kunnen) ontstaan wanneer u hiervoor kiest. Samen zal er naar een gepaste oplossing worden gezocht.  Wanneer u toch wilt dat gegevens van u worden verwijderd dan kunt u ons hiervan schriftelijk in kennis stellen door middel van de voorbeeldbrief “verwijderen van persoonsgegevens”  en de verklaring “verwijdering van gegevens”.

Heeft u vragen of klachten?

MentoCure tracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt of heeft u vragen omtrent het werkproces van archivering, bewaartermijnen of wilt u ergens anders meer inzicht over? Schroom dan niet en neem contact op via een van de beschreven kanalen zoals opgenomen onder de contactgegevens. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen voor u te beantwoorden.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop MentoCure met uw persoonsgegevens is omgegaan dan stellen we het op prijs dat u contact opneemt met een van de vennoten binnen MentoCure. De wijze waarop u een klacht in kunt dienen is beschreven binnen de in de reglementen opgenomen klachtenregeling.

Toestemming

MentoCure kan alleen gegevens verwerken wanneer dit ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is en de cliënt hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming is ook noodzakelijk voor de uitvoering van het bewind of mentoraat. Deze toestemming kan elk moment worden ingetrokken met de voorbeeldbrief “verwijderen van persoonsgegevens” en de verklaring “verwijdering van gegevens”.

 Voorbeeldbrief “Verwijderen van persoonsgegevens”

MentoCure

Postbus 119

2260 AC Leidschendam

 [[naam cliënt]]

[[adres]]

[[postcode en woonplaats]]

[[woonplaats en datum]]

Betreft: verwijdering of correctie van persoonsgegevens

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik u de hieronder beschreven persoonsgegevens te verwijderen/corrigeren[3]:

 • [[vermeldt hier om welke gegevens u correctie en/of verwijdering vraagt]]

 De reden waarom ik wil dat deze persoonsgegevens worden verwijderd/gecorrigeerd is:

 • [[reden waarom]]

 Ik wil u bij deze om een ontvangstbevestiging vragen van deze brief.

Met vriendelijke groet,

[[naam en handtekening cliënt]]

 

Verklaring “verwijdering van gegevens”

Ondergetekende:

[[naam]]

[[adres]]

[[postcode en woonplaats]]

Verklaart als volgt:

Over de periode [[datum uitspraak bewind en/of mentoraat]] tot [[datum einde bewind en/of mentoraat]] heeft MentoCure mijn belangen behartigd als:[4]

 • Bewindvoerder
 • Mentor
 • Bewindvoerder en mentor

Ten behoeve van deze uitvoering van deze werkzaamheden heeft MentoCure met mijn toestemming persoonsgegevens in haar administratie opgenomen. Het is mijn wens dat alle persoonsgegevens die MentoCure niet langer hoeft te bewaren, onverwijld worden verwijderd.

Ik besef dat wanneer dit verzoek plaatsvindt binnen de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar bij bewindvoering en vijf jaar bij mentorschap, MentoCure eerst contact zal moeten opnemen met de branchevereniging BPBI om hierover te overleggen en zo nodig toestemming moet vragen of verzoek tot ontheffing moet indienen en dit moet worden verleend dor de BPBI. Ik besef dat door het verwijderen van deze gegevens MentoCure zich niet goed kan verweren als ik in de toekomst MentoCure verwijt mijn belangen niet of niet goed behartigd te hebben.

Bij deze verklaar ik dan ook dat, als MentoCure overgaat tot verwijdering van mijn persoonsgegevens, ik het kantoor en de werkzame personen dan wel vennoten, in de toekomst op geen enkele manier aansprakelijk kan stellen. Ik ben mij ervan bewust dat hier ook expliciete aansprakelijkstelling onder valt voor het niet of niet goed behartigen van mijn belangen in de tijd dat ik onder bewind heb gestaan en/of een mentor heb gehad bij MentoCure.

Aldus ondertekend door,

[[uw naam, plaats, datum en handtekening]]

 

 

[1] Artikel 7 lid 1 jo. lid 2 en artikel 8 lid 2 sub a-c besluit kwaliteitseisen curatoren beschermingsbewindvoerders en mentoren.

[2] Zie: artikel 18 c lid 8 Werkprocessen MentoCure.

[3] Doorhalen wat niet van toepassing is.

[4] Doorhalen wat niet van toepassing is.