Privacy bepalingen - MentoCure
14833
page-template-default,page,page-id-14833,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Privacy bepalingen

PRIVCACYBELEID EN VERWERKERSOVEREENKOMST VAN MENTOCURE 

Beste relatie,

In dit document geven wij u de nodige informatie hoe MentoCure omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden hebben of gaan ontvangen. Dit Privacybeleid en de hierbij behorende verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mentocure verwerkt van haar cliënten.  Indien u cliënt wordt van MentoCure, of om een andere reden persoonsgegevens aan MentoCure verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

MentoCure gaat zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die worden ontvangen wordt altijd zorgvuldig omgegaan. MentoCure heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat (onbevoegde) derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. In deze verklaring wordt hier nadere uitleg over gegeven aan u zodat u hier meer inzicht in krijgt. Deze privacyverklaring omvat tevens:

 1. De voorbeeldbrief “verwijderen van persoonsgegevens”
 2. De verklaring “verwijdering van gegevens”

In dit privacybeleid wordt besproken waarom uw toestemming nodig is voor het verwerken van gegevens. Derhalve wordt eerst uitgelegd wanneer en welke persoonsgegevens door MentoCure worden verwerkt. Tevens komen uw rechten als cliënt aan de orde met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

U kunt MentoCure telefonisch bereiken op spreekuurtijden van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur op het volgende telefoonnummer 06-57 09 50 12. Wanneer u een e-mail wilt versturen kunt u de e-mail versturen naar  info@mentocure.nl. Op de website www.mentocure.nl kunt u ook nog aanvullende informatie vinden met betrekking tot het kantoor. Via de website heeft u ook de mogelijkheid om contact te leggen middels het contactformulier. Tevens kunt u correspondentie zenden naar:

MentoCure

Postbus 1000 box A2800

2260 BA Leidschendam.

 

Dienstverlening

U bent cliënt van MentoCure. Dit betekent dat de rechtbank door middel van een beschikking heeft geoordeeld dat u een bewindvoerder, mentor of beiden nodig heeft die uw belangen behartigt. De redenen waarom u een bewindvoerder of mentor nodig heeft kunnen uiteenlopend zijn. Het verwerken van persoonsgegevens is vaak noodzakelijk zodat de bewindvoerder of mentor beter in kan spelen op uw persoonlijke situatie. Het verwerken van persoonsgegevens is soms ook noodzakelijk omdat MentoCure hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

 

Uw persoonsgegevens

Om uw belangen op de juiste manier te behartigen is MentoCure genoodzaakt en verplicht op grond van Nederlandse wet- en regelgeving om verschillende persoonsgegevens op te vragen en te archiveren van haar cliënten.[1]  Bij  bewindvoering is er tevens sprake van archivering van financiële gegevens. In het geval MentoCure enkel het mentoraat heeft zullen er geen financiële gegevens worden gearchiveerd van de cliënt. Daarnaast kan het ook afhankelijk zijn van de situatie waarin de cliënt zich bevindt, dat bepaalde stukken ontbreken, niet nodig zijn of helemaal niet van toepassing zijn op de cliënt zijn situatie. Vanzelfsprekend worden deze stukken dan ook niet voor die cliënt gearchiveerd. Vaak zal het afhangen van de specifieke omstandigheden en het specifieke geval welke gegevens van toepassing zijn en daarom worden gearchiveerd. Met hetgeen hierboven besproken, is het mogelijk dat de volgende gegevens, hieronder opgenomen in alfabetische volgorde, van de cliënt worden gearchiveerd:

 1. Aanvraag bijzondere bijstand, toeslagen (zorg/huur) of kwijtschelding bij lage inkomens.
 2. Bankrekeningnummer(s) van de cliënt.
 3. Belastingaangiften
 4. Beschikking rechtbank.
 5. Betaling van vaste lasten en leefgelden.
 6. Boedelbeschrijving en beschrijving vermogensbestanddelen.
 7. Contactgegevens van de cliënt
 8. Contactmomenten die de bewindvoerder of mentor heeft met de cliënt, dan wel een aantekening over het uitblijven van contact.
 9. Correspondentie en vastlegging contactmomenten met cliënt, waaronder klachten.
 10. Correspondentie met derden, waaronder schuldeisers.
 11. Documenten die de vermogenstoestand van de cliënt betreffen.
 12. Documenten die de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt betreffende vastlegging en uitvoering van de gemaakte afspraken en opdrachten voor de cliënt.
 13. Eindafrekening en verantwoording goedgekeurd (wanneer mogelijk) door cliënt en kantonrechter.
 14. Extra uitgaven en aflossingen van schulden.
 15. Geactualiseerde inkomensgegevens.
 16. Geactualiseerde berekening beslagvrije voet, wanneer er sprake is van beslaglegging
 17. Geactualiseerd budgetplan.
 18. Gehanteerde tarieven.
 19. Getekende reglementen van MentoCure.
 20. Huwelijkse staat
 21. Inhoudelijke verslaglegging in het dossier van cliënt.
 22. Jaarlijks terugkerende rekening en verantwoording met goedkeuring door kantonrechter of ondertekening door rechthebbende (indien van toepassing).
 23. Kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 24. Melding handelsregister bij een onderneming.
 25. Melding kadaster bij registergoederen.
 26. Plan van aanpak getekend door de cliënt (als niet ondertekend/aanwezig: de reden waarom).
 27. Eventuele aanvullingen op het plan van aanpak en nagekomen planafspraken.
 28. Reden wanneer inkomensvoorzieningen niet (kunnen) worden benut.
 29. Schriftelijke vastlegging intakegesprek.
 30. Schuldhulpregelingen en correspondentie hierover.
 31. Wensen en geloofsovertuiging van de cliënt en gemaakte afspraken over contactmomenten.
 32. Polis zorgverzekering, polissen aansprakelijkheidsverzekering en andere gezien de omstandigheden noodzakelijke verzekeringen.

 

Wat doet MentoCure met uw gegevens

Bij bewindvoering zal MentoCure de gegevens gebruiken om een overzicht te krijgen in de financiële gegevens van de cliënt. MentoCure dient dit overzicht ook als boedelbeschrijving in te dienen bij de rechtbank. Om inzicht te verkrijgen in de situatie van cliënt zal een begroting worden opgesteld. Hiervoor dient er inzicht te zijn in de vaste lasten, de inkomsten en de uitgaven van de cliënt. Wanneer sprake is van een problematisch schuldenbewind zal een schuldeninventarisatie gemaakt worden. Hierom dient MentoCure gegevens op te vragen met betrekking tot deze schulden. Jaarlijks legt MentoCure verantwoording af aan de rechtbank middels een rekening en verantwoording. Wanneer het bewind eindigt zal een eindrekening en verantwoording worden opgemaakt. De rekening en verantwoording omvat de uitgaven en inkomsten op alle (bij MentoCure bekende) rekeningen van de cliënt. De rechtbank controleert deze (eind) rekening en verantwoording.

Bij mentorschap zullen documenten worden opgeslagen met betrekking tot verpleging, verzorging, de geloofsovertuiging of behandeling van de cliënt. Vaak is dit nodig om de cliënt zijn belangen op de juiste manier te behartigen. Doordat de mentor inzicht heeft in de persoonlijke situatie van de cliënt kan de mentor hierop anticiperen. Tevens zullen (wanneer de cliënt deze heeft uitgesproken) zijn wensen worden gearchiveerd. Zo weet MentoCure precies wat de cliënt wenst zodat hier op de juiste manier kan worden afgestemd.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

Als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van het bewind of het mentoraat kan informatie worden verstrekt aan en ontvangen worden van andere partijen. Dit betekent dat MentoCure gegevens van u naar instanties kan doorzenden of kan ontvangen.  Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er voor een cliënt een aanvraag gedaan wordt bij de gemeente voor bijzondere bijstand. In dat geval zal een kopie van de polis van de zorgverzekering mee worden gestuurd. Daarnaast kan er door zorginstellingen waar de cliënt verblijft om een kopie van het identiteitsbewijs worden gevraagd. Zo kunnen er ook gegevens worden verstuurd naar organisaties zodat belangen van de cliënt op de juiste manier kunnen worden gediend. Hier kan gedacht worden aan de situatie wanneer de cliënt problematische schulden heeft en de VTLB aan een beslaglegger wordt verzonden. Gegevens van de cliënt worden enkel aan derden verstrekt wanneer dit in het belang is van de cliënt. Het is daarnaast misschien fijn om te weten dat elke organisatie en ondernemer vanaf 25 mei 2018 aan de AVG dient te voldoen. Dit betekent dat ook derden die gegevens van u ontvangen uw privacy in grote mate in acht dienen te houden.

 

 Hoe archiveert MentoCure uw gegevens

MentoCure ontvangt uw gegevens van verschillende instellingen en/of organisaties. Deze gegevens ontvangt MentoCure per e-mail, telefonisch of per postbox. MentoCure verwerkt digitale gegevens direct in het programma SmartFms. Het programma van SmartFMS is beveiligd en uw gegevens worden opgeslagen in de cloud. SmartFMS dient zich ook aan de AVG te houden en dit is ook opgenomen in hun algemene voorwaarden. MentoCure en SmartFMS hebben voor de volledigheid beiden de verwerkersovereenkomst ondertekend en in hun administratie gearchiveerd.

Het kan ook voorkomen dat MentoCure gegevens ontvangt die nog niet digitaal zijn. Dit zal het geval kunnen zijn wanneer de cliënt tijdens een contactmoment gegevens of correspondentie meegeeft aan de bewindvoerder of mentor.  In dat geval worden de gegevens zo snel mogelijk, doch binnen twee dagen, gescand en daarna opgeslagen in SmartFMS. De papieren gegevens worden daarna direct vernietigd door de schredder.  Het kan natuurlijk zo zijn dat de cliënt de gegevens zelf wilt bewaren. In dat geval zullen de stukken worden geretourneerd aan de cliënt. Dit werkproces is niet alleen milieuvriendelijk maar zorgt er ook voor dat er volledig paperless gewerkt wordt. Doordat er geen papieren dossiers op kantoor aanwezig zijn wordt uw privacy nog beter beschermd.

 

Geheimhoudingsverklaring

Elke medewerker werkzaam bij MentoCure is een geheimhoudingsverklaring met MentoCure aangegaan. Hierdoor waarborgt MentoCure dat uw gegevens niet worden verspreidt door (mogelijke) medewerkers/vrijwilligers of stagiairs.

 

Beveiliging en datalek

MentoCure heeft passende maatregelen genomen om het beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de verwerkingsdoeleinden. Naast de geheimhoudingsverklaring, wordt er ook gewerkt met het beveiligde programma SmartFMS waar uw gegevens in staan opgeslagen. Dit programma is alleen te gebruiken door MentoCure nu SmartFMS een beveiligde omgeving aanbiedt. Tot SmartFMS kan enkel toegang worden verkregen door middel van een meerfactorauthenticatie. Dit betekent dat men enkel met gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord toegang kan krijgen tot het systeem. Tevens hebben de computers van MentoCure beveiligingssoftware, zijn zij gestationeerd in een afgesloten ruimte en worden deze computers nog extra beveiligd doordat zij zijn versleuteld. De computers worden, na bepaalde tijd inactief te zijn geweest,  automatisch opnieuw versleuteld.  Tevens wordt er niet gewerkt met een automatische login tot het datasysteem. MentoCure heeft naast de bovenstaande maatregelen zelf intern een protocol beschreven hoe er bij MentoCure omgegaan dient te worden met betrekking tot informatiebeveiliging. De website van MentoCure is beveiligd met een SSL beveiliging. Daarnaast treft men ook een cookiemelding, een melding gegevensverzameling en de privacyverklaring aan op de website. Wanneer het contactformulier wordt ingevuld wordt dit direct naar de e-mail van MentoCure verzonden.

Het inloggen in SmartFMS voor cliënten werkt ook via een meerfactorauthenticatie. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden nooit in dezelfde correspondentie aan u verzonden. Daarnaast dient u het bij MentoCure bekende e-mail adres in te vullen voordat u toegang krijgt. U kunt altijd een nieuwe gebruikersnaam en/of wachtwoord aanvragen bij MentoCure.

MentoCure hanteert ook een Facebook site. Op deze Facebook site worden enkel incidenteel informatieve berichten geplaatst. MentoCure kan u garanderen dat persoonsgegevens van cliënten nooit worden gebruikt op Social Media.

E-mail berichten bevatten standaard een disclaimer die meegestuurd wordt bij elke e-mail. In de disclaimer is de volgende tekst opgenomen:

Het is mogelijk dat de naar u verzonden e-mail (inclusies alle bijlagen) vertrouwelijke informatie bevat. Als dit bericht niet voor uw bestemd is, verzoeken wij u MentoCure te informeren en het bericht direct te wissen zonder dat u de inhoud (inclusief de bijlagen) leest van het bericht. Het is nimmer toegestaan om dit bericht in zijn geheel of een gedeelte hiervan zonder toestemming van MentoCure te gebruiken of te verspreiden. Bij voorbaat dank.

Nu MentoCure geen bezoekadres heeft hoeft u niet bang te zijn dat anderen gebruik maken van het netwerk. De wifi is beveiligd en wordt enkel gebruikt door MentoCure. We hebben ook nagedacht over telefonische apparaten, wifi en de mogelijkheid dat er via die wijze inbreuk kan worden gemaakt op uw privacy. Dit betekent dat de mobiele apparaten niet automatisch verbinding maken met (openbare) wifi hotspots, maar via het onbeperkte internetaanbod van de provider waarmee MentoCure een overeenkomst heeft gesloten.

Stel nu dat het toch voorkomt dat een datalek plaatsvindt? In dat geval zal MentoCure binnen tweeënzeventig uur de autoriteit informeren. Dit hoeft MentoCure niet te doen wanneer er aangetoond kan worden dat het onwaarschijnlijk is dat er door de inbreuk risico’s voor de cliënt zijn ontstaan.

 

Wat zijn uw rechten

Zoals u ook in de werkprocessen heeft kunnen lezen stimuleert MentoCure de zelfredzaamheid van cliënten.  Uiteindelijk heeft u het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u ook nog andere rechten. Deze rechten zijn hieronder voor uw uiteengezet:

 1. U heeft als cliënt het recht om te weten dat MentoCure gegevens verwerkt en welke gegevens van u worden verwerkt. U mag om deze reden altijd om een overzicht vragen van al uw persoonsgegevens die MentoCure heeft verwerkt in haar administratie om uw belangen te behartigen. MentoCure zal in dat geval eerst vaststellen dat degene die om inzage vraagt ook daadwerkelijk de cliënt zelf is. Dit dient MentoCure vast te stellen zodat datalekken worden voorkomen. Aan het verstrekken van dit overzicht zijn geen verdere kosten verbonden.
 2. U mag altijd om een correctie vragen wanneer u meent dat de persoonsgegevens incorrect zijn verwerkt in de administratie. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als u meent dat er onjuiste informatie is aangeleverd door een instantie. In dat geval vragen wij u dit te melden bij MentoCure. Op die manier kunnen wij nog beter ons werk doen. Dit stellen wij dan ook zeer zeker op prijs.
 3. De cliënt mag altijd vragen om zijn eigen persoonsgegevens. In dat geval zal MentoCure de persoonsgegevens verstrekken. MentoCure is echter niet gehouden om het gehele dossier aan de cliënt over te dragen.[2]
 4. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons altijd verzoeken deze gegevens te verwijderen. U kunt in dit geval gebruik maken van de bijgevoegde voorbeeldbrief “verwijderen van persoonsgegevens”. Deze brief kunt u via de hier bovenstaande kanalen beschreven onder de contactgegevens versturen. Zie hiervoor ook de informatie opgenomen onder “bewaartermijn”.

 

Bewaartermijn en het wissen van gegevens

MentoCure is aangesloten bij de BPBI en het NBPM. De BPBI is de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. De NBPM is de Nederlandse beroepsvereniging voor professionele mentoren. Zowel de BPBI als de NBPM werkt met een Kwaliteitsverordening/reglement waar MentoCure zich aan dient te houden. De bewindvoerder dient het dossier minimaal zeven jaar dient te bewaren. Bij mentorschap wordt het dossier minimaal vijf jaar bewaart.[3] Uw gegevens worden daarom ook (zowel digitaal als op de harde schijf) minimaal zeven jaar of vijf jaar door ons bewaart. Deze termijn gaat in nadat het dossier is gesloten. Sluiting van dossier kan voorkomen in gevallen dat het bewind of het mentoraat is opgeheven door de rechtbank of doordat de bewindvoerder/mentor of cliënt is overleden. Het kan ook voorkomen dat iemand een andere bewindvoerder of mentor heeft gevonden en MentoCure van zijn verantwoordelijkheden als bewindvoerder of mentor door de rechter wordt ontslagen.

Na deze termijn zullen uw gegevens vanzelfsprekend op verantwoorde manier worden vernietigd nu zij niet langer nodig zijn voor het doel. Wilt u dat uw gegevens (eerder) worden verwijderd? Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door middel van de bijgevoegde voorbeeldbrief “verwijderen of correctie van persoonsgegevens”.  Tevens dient u de bijgevoegde verklaring “verwijdering van gegevens” te ondertekenen. In dat geval zal MentoCure er alles aan doen om u hierin bij te staan. Wanneer u de brief en de verklaring heeft ingestuurd zal MentoCure contact opnemen met de BPBI en na overleg met de BPBI zal er een terugkoppeling worden gegeven of MentoCure uw persoonsgegevens eerder mag en kan verwijderen. Hierbij zullen dezelfde termijnen in acht worden genomen zoals benoemd in de klachtenregeling van MentoCure.

Wanneer er overgegaan wordt tot het wissen van uw gegevens worden de gegevens uit het digitale programma SmartFMS verwijderd. Naast de opslag bij SmartFMS zijn uw gegevens ook op een back up gearchiveerd. Hierdoor weten wij zeker dat uw gegevens goed zijn opgeslagen. Uw gegevens zullen in dat geval ook van de back up worden gewist. Hierdoor weet u zeker dat MentoCure geen persoonsgegevens meer van u in bezit heeft. Wanneer u aan MentoCure het verzoek heeft gedaan om de gegevens te wissen wordt het lastig voor MentoCure om zich nog te verweren in het geval u in de toekomst MentoCure aansprakelijk zou stellen. Simpelweg omdat MentoCure uw gegevens niet meer heeft. Hierom wordt er bij een verzoek tot het wissen van gegevens altijd een verklaring gevraagd aan de cliënt waarin wordt afgezien van aansprakelijkheidsstelling van MentoCure in de toekomst.

 

Wat is de situatie indien u MentoCure bepaalde informatie niet geeft of MentoCure beperkt in het gebruik?

U heeft een bewindvoerder, een mentor of beide wanneer u cliënt bent bij MentoCure. Om uw belangen op de juiste manier te behartigen dient uw bewindvoerder of mentor te beschikken over alle relevante informatie. Wanneer deze relevante informatie ontbreekt kan de bewindvoerder of de mentor beperkt worden in het adequaat uitvoeren van de werkzaamheden.

Wanneer u bepaalt dat u persoonlijke informatie niet wenst te verstrekken of beperkingen oplegt in het gebruik van deze informatie kan de bewindvoerder of de mentor uw belangen niet (ten volle) behartigen. De bewindvoerder of mentor zal in dat geval u ook wijzen op de (mogelijke) consequenties die (kunnen) ontstaan wanneer u hiervoor kiest. Samen zal er naar een gepaste oplossing worden gezocht.  Wanneer u toch wilt dat gegevens van u worden verwijderd dan kunt u ons hiervan schriftelijk in kennis stellen door middel van de voorbeeldbrief “verwijderen van persoonsgegevens”  en de verklaring “verwijdering van gegevens”.

 

Heeft u vragen of klachten?

MentoCure tracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt of heeft u vragen omtrent het werkproces van archivering, bewaartermijnen of wilt u ergens anders meer inzicht over? Schroom dan niet en neem contact op via een van de bovenstaande kanalen zoals beschreven onder contactgegevens. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen voor u te beantwoorden.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop MentoCure met uw persoonsgegevens is omgegaan dan stellen we het op prijs dat u contact opneemt met de directie van MentoCure. De wijze waarop u een klacht in kunt dienen is beschreven in de aan u overhandigde klachtenregeling.

 

Toestemming

MentoCure kan alleen gegevens verwerken wanneer dit ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is en de cliënt hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming is ook noodzakelijk voor de uitvoering van het bewind of mentoraat. Deze toestemming kan elk moment worden ingetrokken middels de voorbeeldbrief “verwijderen van persoonsgegevens” en de verklaring “verwijdering van gegevens”.

 

Voorbeeldbrief “Verwijderen van persoonsgegevens”

Aan:

MentoCure

Postbus 1000 Box A2800

2260 BA Leidschendam

 

Van:

<naam cliënt>

<adres>

<postcode en woonplaats>

 

 

                                                                                               <woonplaats en datum>

 

Betreft: het verwijderen of correctie van persoonsgegevens

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik u de hieronder beschreven persoonsgegevens te verwijderen/corrigeren[4]:

 

 • < vermeldt hier om welke gegevens u correctie en/of verwijdering vraagt>

 

De reden waarom ik wil dat deze persoonsgegevens worden verwijderd/gecorrigeerd is:

 

 • <reden waarom>

 

Ik wil u bij deze om een ontvangstbevestiging vragen van deze brief.

Met vriendelijke groet,

 

<naam cliënt>

Handtekening

Verklaring “verwijdering van gegevens”

 

Ondergetekende:

<naam>

<adres>

<postcode en woonplaats>

 

Verklaart als volgt:

 

Over de periode <datum uitspraak bewind en/of mentoraat> tot  <datum einde bewind en/of mentoraat> heeft MentoCure mijn belangen behartigd als:[5]

 • Bewindvoerder
 • Mentor
 • Bewindvoerder en mentor

 

Ten behoeve van deze uitvoering van deze werkzaamheden heeft MentoCure met mijn toestemming persoonsgegevens in haar administratie opgenomen. Het is mijn wens dat alle persoonsgegevens die MentoCure niet langer hoeft te bewaren, onverwijld worden verwijderd.

 

Ik besef dat wanneer dit verzoek plaatsvindt binnen de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar bij bewindvoering en vijf jaar bij mentorschap,  MentoCure eerst contact zal moeten opnemen met de branchevereniging BPBI/ NPBM om hierover te overleggen en zo nodig toestemming moet worden verleend dor de BPBI/NBPM of ontheffing in het specifieke geval van artikel 44 kwaliteitsverordening BPBI j. artikel 15 kwaliteitseisen NBPM moet worden verleend door de BPBI of het NPBM.

 

Ik besef dat door het verwijderen van deze gegevens MentoCure zich niet goed kan verwerken indien ik in de toekomst MentoCure verwijt mijn belangen niet of niet goed behartigd te hebben.

 

Bij deze verklaar ik dan ook dat, indien MentoCure overgaat tot verwijdering van mijn persoonsgegevens, ik het kantoor in de toekomst niet aansprakelijk zal stellen voor het niet of niet goed hebben behartigd van mijn belangen in de tijd dat ik onder bewind heb gestaan en/of een mentor heb gehad bij MentoCure.

Aldus ondertekend door,

<uw naam>

Handtekening

 

Plaats: <plaats>

Datum:  <datum>

 

[1] Dit is ook omschreven in artikel 7 lid 1 jo. lid 2 en artikel 8 lid 2 sub a-c besluit kwaliteitseisen curatoren beschermingsbewindvoerders en mentoren.

[2] Zie Artikel 14 c lid 8 Werkprocessen MentoCure j. Artikel 42 lid 9 Kwaliteitsverordening BPBI j. Artikel 13 lid 5 Kwaliteitsreglement NBPM.

[3] Zie hiervoor artikel 44 Kwaliteitsverordening en artikel 15 kwaliteitsreglement NBPM.

[4] Doorhalen wat niet van toepassing is

[5] Doorhalen wat niet van toepassing is.